สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 หมู่ 1 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

โทร 032-697062

กิจกรรม