1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

 

 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

-หลักฐานการแนบไฟล์  ใบอนุญาตการสอนทุกรายวิชาในระบบ RMS/KMe

            ใบอนุญาตแผนการการสอน   

                ใบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้