1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

1.2 ออกบบการจัดการเรียนรู้

-หลักฐานแนบไฟล์แผนการสอนทุกรายวิชาในระบบ Kme 

winkบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้wink

           1.30201-2001  การบัญชีชั้นกลาง 1

           2.30001-1055 กฎหมายธุรกิจ

           3.30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

          4.30201-2003 การบัญชีต้นทุน 1

          5.30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์

          6.30201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1

          7.30200-1002 หลักการตลาด