1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

- การเช็คชื่อในรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทุกวิชาในระบบ RMS

        วิชา กฎหมายธุรกิจ

                      สกบ.1/1  

                    

        วิชา การบัญชีชั้นกลาง 1

                     สกบ.1/1  

                 

        วิชา การบัญชีต้นทุน 1

                      สกบ.1/1  

        วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

                      สกบ.1/1  

        วิชา หลักเศรษฐศาสตร์

                      สกค.1/1

                           สกค.1/2 

        วิชา หลักการตลาด (เริ่มสอนสัปดาห์ที่ 10)

                      สกบ.1/1 

        วิชา การบัญชีชั้นสูง 1 (เริ่มสอนสัปดาห์ที่ 10)

                     สกบ.1/1