1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

 

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

-หลักฐานการพัฒนาสื่อการเรียนในระบบ KMe เป็นรายวิชาของภาคเรียนปัจจุบันทุกรายวิชา

       สื่อการสอนวิชา กฎหมายธุรกิจ

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 8 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 9

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 10 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 11

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 12

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 13

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 14

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 15

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 16

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 17

          สื่อการสอนวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 8 

              สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 9 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 10 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 11 

                     สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 12

     สื่อการสอนวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 8 

        สื่อการสอนวิชา การบัญชีต้นทุน 1

                    สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 

       สื่อการสอนวิชา หลักเศรษฐศาสตร์

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 8

                           สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 9

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 10 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 11

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 12

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 13

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 14

    สื่อการสอนวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 

        สื่อการสอนวิชาหลักการตลาด

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 8 

              สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 9 

                            สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 10 

                             สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 11