1. 1 สร้างและพัฒนาหลักสูตร

 -หลักฐานการแนบไฟล์  ใบอนุญาตการสอนทุกรายวิชาในระบบ RMS/KMe

        - รายงานการส่งโครงการสอนและแผนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566

                 - ใบอนุญาตการสอนทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2566