1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

-หลักฐานการบันทึกคะแนนและการวัดผลตามหน่วยหรือแผนการสอนในระบบ RMS ทุกรายวิชา

        วิชา กฎหมายธุรกิจ

                      สกบ.1/1 

                

        วิชา การบัญชีชั้นกลาง 1

                      สกบ.1/1  

                

        วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

                      สกบ.1/1 

        วิชา การบัญชีต้นทุน 1

                     สกบ.1/1  

        วิชา หลักเศรษฐศาสตร์

                     สกค.1/1

                               สกค.1/2

           วิชา การบัญชีชั้นสูง 1

                      สกบ.1/1  (เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 10)

        วิชา หลักการตลาด

                     สกบ.1/1 (เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 10)