1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

 

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

- ตรวจสอบจากบันทึกหลังการสอนในแต่ละครั้งในรายวิชาที่สอนในระบบRMS

        วิชากฎหมายธุรกิจ

                      สกบ.1-/1  

       วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1

                      สกบ.1/1

        วิชาการบัญชีต้นทุน 1

                      สกบ.1/1

        วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ1

                     สกบ.1/1

        วิชาหลักเศรษฐศาสตร์

                    สกค.1/1

                         สกค.1/2 

            วิชา หลักการตลาด (เริ่มสอนสัปดาห์ที่ 10)

                     สกบ.1/1  

        วิชาการบัญชีชั้นสูง 1

                     สกบ.1/1 (เริ่มสอนสัปดาห์ที่ 10)