2.1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

-หลักฐานการแนบไฟล์  ใบอนุญาตการสอนทุกรายวิชาในระบบ RMS/KMe

          ใบอนุญาตแผนการการสอน ภาคเรียนที่ 1/66 

           ใบอนุญาตแผนการการสอน ภาคเรียนที่ 2/65