2.1.2 ออกบบการจัดการเรียนรู้

-หลักฐานแนบไฟล์แผนการสอนทุกรายวิชาในระบบ Kme 

ใบสรุปรายงานความถูกต้องของแผนการสอน

   ภาคเรียนที่ 1/66   

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

     • วิชาเครื่องส่งวิทยุ (20105-2010)

     • วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (20100-1005)

     • วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (20105-2118)

     • กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 (20000-2001)

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

     • วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (30105-2006)

    ภาคเรียนที่ 2/65    

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

       • วิชาเครื่องเสียง (20105-2008)

       • วิชาระบบเสียง (20105-2102)

       • วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (20105-2110)

       • วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ (20105-2011)

        • วิชาลูกเสือวิสามัญ 2 (20000-2002)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

       • วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (30105-2006)

       • วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (30100-0003)