2.1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

-การเช็คชื่อในรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทุกวิชาในระบบ RMS

           สรุปรายงานการเช็คชื่อในรายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1/2566                      

 1. วิชาเครื่องส่งวิทยุ   4. วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  7. วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
   ปวช.2/1    ปวช.1/1    ปวช.1/1
   ปวช.2/2    ปวช.1/2   
 2 . วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  5. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1    
    ปวช.2/1    ปวช.1/1  
    ปวช.2/2       ปวช.1/2  
 3. วิชากฎหมายทั่วไปในงานอาชีพ  6. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
    ปวส.1/1    ปวส.1/1  
    ปวส. 1/2    ปวส.1/2  

 

           สรุปรายงานการเช็คชื่อในรายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่2/2565                      

 1. วิชาเครื่องเสียง   4. วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์  7. วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   ปวช.2/1    ปวช.3/1    ปวส.1/2
   ปวช.2/2    ปวช.3/2   
 2 . วิชาเครื่องรับโทรทัศน์  5. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2    
    ปวช.2/1    ปวช.1/1  
    ปวช.2/2       ปวช.1/2  
 3. วิชาระบบเสียง  6. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
    ปวช.1/1    ปวส.1/1  
    ปวช 1/2    ปวส.1/2