2.1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

-หลักฐานการพัฒนาสื่อการเรียนในระบบ KMe เป็นรายวิชาของภาคเรียนปัจจุบันทุกรายวิชา

                สื่อการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566            

                                             ปวข.                                               

                                            ปวส.                                                

                 สื่อการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565