2.1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

-หลักฐานการบันทึกคะแนนและการวัดผลตามหน่วยหรือแผนการสอนในระบบ RMS ทุกรายวิชา

    การวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2566      

 1. วิชาเครื่องส่งวิทยุ   4. วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  7. วิชากฎหมายในงานอาชีพ 
   ปวช.2/1    ปวช.1/1    ปวส.1/1
   ปวช.2/2        ปวส.1/2
 2 . วิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  5. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1    
    ปวช.2/1    ปวช.1/1  
    ปวช.2/2       ปวช.1/2  
 3. วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  6. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
    ปวช.1/1    ปวส.1/1  
    ปวช 1/2    ปวส.1/2  

 

    การวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2565      

 1. วิชาเครื่องเสียง   4. วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์  7. วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   ปวช.2/1    ปวช.3/1    ปวส.1/2
   ปวช.2/2    ปวช.3/2   
 2 . วิชาเครื่องรับโทรทัศน์  5. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2    
    ปวช.2/1    ปวช.1/1  
    ปวช.2/2       ปวช.1/2  
 3. วิชาระบบเสียง  6. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
    ปวช.1/1    ปวส.1/1  
    ปวช 1/2    ปวส.1/2