2.1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

- ตรวจสอบจากบันทึกหลังการสอนในแต่ละครั้งในรายวิชาที่สอนในระบบRMS

    บันทึกหลังการสอนภาคเรียนที่ 2/2565    

 1. วิชาเครื่องเสียง   4. วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์  7. วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
   ปวช.2/1    ปวช.3/1    ปวส.1/2
   ปวช.2/2    ปวช.3/2   
 2 . วิชาเครื่องรับโทรทัศน์  5. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1     
    ปวช.2/1    ปวช.1/1  
    ปวช.2/2      ปวช.1/2  
 3. วิชาระบบเสียง  6. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
    ปวช.1/1    ปวส.1/1  
    ปวช 1/2    ปวส.1/2