2.1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบระบบการควบคุมชั้นเรียนตามนโยบายสถานศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน ขณะเรียน และหลังเลิกเรียนตามสภาพจริงในการสอนแต่ละครั้ง

   การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2566   

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10 สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 18

   การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2565   

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10 สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 18