2.1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

- การบันทึกคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึ่งประสงค์เป็นปัจจุบันทุกครั้งทุกรายวิชาในระบบRMS

 

    การบันทึกคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึ่งประสงค์เป็นปัจจุบันทุกครั้งทุกรายวิชาในระบบ RMS    

 

   1. วิชาเครื่องเสียง       4. วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์       7. วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
   ปวช.2/1    ปวช.3/1    ปวส.1/2
   ปวช.2/2    ปวช.3/2   
  2 . วิชาเครื่องรับโทรทัศน์       5. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1       
    ปวช.2/1    ปวช.1/1  
    ปวช.2/2       ปวช.1/2  
  3. วิชาระบบเสียง       6. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     
    ปวช.1/1    ปวส.1/1  
    ปวช 1/2    ปวส.1/2