2.2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ตรวจสอบส่งรายงานการบันทึกช่วยเหลือการเยี่ยมบ้านและการพบนักเรียน - นักศึกษาในที่ปรึกษาในส่วนของระบบนักเรียนในระบบ RMS

   บันทึกการเยี่ยมบ้าน นักเรียน/รายงานแผ่นเดียวที่เกี่ยวกับนักเรียนในที่ปรึกษา   

         บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom นักเรียนในที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส.1 / 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

         บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom นักเรียนในที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส.1 / 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

         บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom ครั้งที่ 1

        บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom ครั้งที่ 2

        บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom ครั้งที่ 3

        บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom ครั้งที่ 4

        บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom ครั้งที่ 5

     การช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้เรียน     

         รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน 

         บันทึกขออนุญาตสอนซ่อมเสริมวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

         รายงานผลการสอนซ่อมเสริมวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์