1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

 

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

- การบันทึกคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์เป็นปัจจุบันทุกครั้งทุกรายวิชาในระบบRMS

        วิชา กฎหมายธุรกิจ

                     สกบ.1/1  

         วิชา การบัญชีชั้นกลาง 1

                      สกบ.1/1

        วิชา การบัญชีต้นทุน 1

                     สกบ.1/1  

        วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

                      สกบ.1/1

        วิชา หลักเศรษฐศาสตร์

                     สกค.1/1 

                                สกค.1/2

       วิชา หลักการตลาด  (เริ่มสอนสัปดาห์ที่ 10)

                      สกบ.1/1

            วิชา การบัญชีชั้นสูง 1  (เริ่มสอนสัปดาห์ที่ 10)

                      สกบ.1/1  

แบบกรอกคะแนนจิตพิสัย คะแนนเก็บ คะแนนแบบทดสอบ คะแนนใบงาน และคะแนนสอบปลายภาค