2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

- มีข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน โดยแสดงเป็นแผนภูมิมากกว่าร้อยละ 90 ของวิชาที่สอน

การตั้งค่าคะแนนเก็บทุกรายวิชา เป็นปัจจุบัน    

วิชา กฎหมายธุรกิจ

                     สกบ.1/1  

                    

        วิชา การบัญชีชั้นกลาง 1

                     สกบ.1/1 

                 

        วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

                     สกบ.1/1

        วิชา การบัญชีต้นทุน 1

                      สกบ.1/1 

        วิชา หลักเศรษฐศาสตร์

                       สกค.1/1

                       สกค.1/2

        วิชา หลักการตลาด

                     สกบ.1/1

        วิชา การบัญชีชั้นสูง 1

                     สกบ.1/1

KMe : KMe © 2021