2.2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษา

รายงานแผ่นเดียว ครบ 4 ฝ่าย

     1.ฝ่ายวิชาการ

- ประชุมสร้างใจหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ

- พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษา

- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล

- สอนซ่อมเสริมรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

     2.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 - รายงานผลการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 'พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย'

- ครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมหน้าเสาธง  และดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตู วิทยาลัยฯ

- กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา

การออกแบบและติดตั้งระบบตรวจจับควันภายในห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วิทยากรลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

     3.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สนอหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2566

การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชียวชาญภายนอก  กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีเครื่องรับโทรทัศน์

     4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำเดือน พฤษภาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา