2.2.5 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ


 

 

 

 

รายงานแผ่นเดียวการร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการและชุมชน

      1.ผู้ปกครอง

เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 

     2.ภาคีเครือข่าย

-  

     3.สถานประกอบการ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชียวชาญภายนอก  กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีเครื่องรับโทรทัศน์

     4.ชุมชนและท้องถิ่น