1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

-หลักฐานแนบไฟล์แผนการสอนทุกรายวิชาในระบบ Kme 

ใบสรุปรายงานความถูกต้องของแผนการสอน

ภาคเรียนที่ 1/2566

ระดับชั้น ปวช.

          วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   

      วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

      วิชากฎหมายพาณิชย์

      วิชากฎหมายแรงงาน

      วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

ระดับชั้น ปวส.

        วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ  

       วิชาหลักการตลาด

       วิชาหลักเศรษฐศาสตร์