1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

- การเช็คชื่อในรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทุกวิชาในระบบ RMS

ภาคเรียนที่ 1/2566

        วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

                      ห้อง กร.1/1   

                      ห้อง ชฟ.2/1  

                                 ห้อง ชฟ.2/2     

                                 ห้อง ชฟ.2/3    

                                 ห้อง ชฟ.2/4    

        วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

                      ห้อง คอมฯ2/1  

                                  ห้อง คอมฯ2/2  

        วิชากฎหมายพาณิชย์

                      ห้อง บช.2/2  

            วิชากฎหมายแรงงาน 

                     ห้อง กร.2/1  

                                ห้อง  ชช.2/1 

                                 ห้อง ชอ.2/1  

                                 ห้อง ชอ.2/2  

            วิชาหลักการตลาด

                       ห้อง สทร.1/1  

            วิชาหลักเศรษฐศาสตร์

                                  ห้อง  สทร.1/1   

            วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ

                       ห้อง  สชอ.1/1    

                                  ห้อง  สชอ.1/2    

        วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

                        ห้อง บช.2/1