1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

 

-หลักฐานการพัฒนาสื่อการเรียนในระบบ KMe เป็นรายวิชาของภาคเรียนปัจจุบันทุกรายวิชา

 ภาคเรียนที่ 1/2566

 สื่อการเรียนการสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

     - หน่วยที่ 1

     - หน่วยที่ 2

     - หน่วยที่ 3

     - หน่วยที่ 4

     - หน่วยที่ 5

     - หน่วยที่ 6

     - หน่วยที่ 7

     - หน่วยที่ 8

     - หน่วยที่ 9

 สื่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์

     - หน่วยที่ 1

     - หน่วยที่ 2

     - หน่วยที่ 3

     - หน่วยที่ 4

     - หน่วยที่ 5

     - หน่วยที่ 6

     - หน่วยที่ 7

     - หน่วยที่ 8

     - หน่วยที่ 9

     - หน่วยที่ 10

     - หน่วยที่ 11

     - หน่วยที่ 12

     - หน่วยที่ 13

     - หน่วยที่ 14

     - หน่วยที่ 15

     - หน่วยที่ 16

  สื่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายแรงงาน

     - หน่วยที่ 1

     - หน่วยที่ 2

     - หน่วยที่ 3

     - หน่วยที่ 4

     - หน่วยที่ 5

     - หน่วยที่ 6

     - หน่วยที่ 7

     - หน่วยที่ 8

  สื่อการเรียนการสอนอวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

     - หน่วยที่ 1

     - หน่วยที่ 2

     - หน่วยที่ 3

     - หน่วยที่ 4

     - หน่วยที่ 5

     - หน่วยที่ 6

     - หน่วยที่ 7

     - หน่วยที่ 8

     - หน่วยที่ 9

     - หน่วยที่ 10

 สื่อการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

    - หน่วยที่ 1

    - หน่วยที่ 2

    - หน่วยที่ 3

    - หน่วยที่ 4

    - หน่วยที่ 5

    - หน่วยที่ 6

    - หน่วยที่ 7

    - หน่วยที่ 8

    - หน่วยที่ 9

    - หน่วยที่ 10 

    - หน่วยที่ 11

    - หน่วยที่ 12

    - หน่วยที่ 13

สื่อการเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์

    - หน่วยที่ 1

    - หน่วยที่ 2

    - หน่วยที่ 3

    - หน่วยที่ 4

    - หน่วยที่ 5

    - หน่วยที่ 6

    - หน่วยที่ 7

    - หน่วยที่ 8

    - หน่วยที่ 9

    - หน่วยที่ 10

    - หน่วยที่ 11

    - หน่วยที่ 12

    - หน่วยที่ 13

    - หน่งยที่ 14

 

สื่อการเรียนการสอนวิชาหลักการตลาด

    - หน่วยที่ 1

    - หน่วยที่ 2

    - หน่วยที่ 3

    - หน่วยที่ 4

    - หน่วยที่ 5

    - หน่วยที่ 6

    - หน่วยที่ 7

    - หน่วยที่ 8

    - หน่วยที่ 9

    - หน่วยที่ 10

    - หน่วยที่ 11

สื่อการเรียนการสอนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ

    - หน่วยที่ 1

    - หน่วยที่ 2

    - หน่วยที่ 3

    - หน่วยที่ 4

    - หน่วยที่ 5

    - หน่วยที่ 6

    - หน่วยที่ 7

    - หน่วยที่ 8