1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

-หลักฐานการบันทึกคะแนนและการวัดผลตามหน่วยหรือแผนการสอนในระบบ RMS ทุกรายวิชา

  ภาคเรียนที่ 1/2566

   วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

                      ห้อง กร.1/1 

                      ห้อง ชฟ.2/1 

                                 ห้อง ชฟ.2/2  

                                 ห้อง ชฟ.2/3 

                                 ห้อง ชฟ.2/4  

   วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

                      ห้อง คอมฯ2/1  

                                 ห้อง  คอมฯ2/2   

   วิชากฎหมายพาณิชย์

                      ห้อง บช.2/2  

    วิชากฎหมายแรงงาน 

                     ห้อง กร.2/1  

                                ห้อง ชช.2/1  

                                 ห้อง ชอ.2/1  

                                 ห้อง ชอ.2/2   

      วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ

                      ห้อง สชอ.1/1  

                                 ห้อง สชอ.1/2  

    วิชาหลักการตลาด

                      ห้อง สทธ.1/1   

    วิชาหลักเศรษฐศาสตร์

                      ห้อง สทธ.1/1   

 วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

                      ห้อง บช.2/1