1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

 

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

- ตรวจสอบจากบันทึกหลังการสอนในแต่ละครั้งในรายวิชาที่สอนในระบบRMS

       วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

                      ห้อง กร.1/1   

                      ห้อง ชฟ.2/1  

                                 ห้อง ชฟ.2/2    

                                 ห้อง ชฟ.2/3 

                                 ห้อง ชฟ.2/4   

        วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

                      ห้อง คอมฯ2/1  

                      ห้อง คอมฯ2/2  

       วิชากฎหมายพาณิชย์

                      ห้อง บช.2/2 

           วิชากฎหมายแรงงาน 

                     ห้อง กร.2/1  

                                ห้อง  ชช.2/1 

                       ห้อง  ชอ.2/1 

                        ห้อง ชอ.2/2  

            วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ

                      ห้อง สชอ.1/1

                      ห้อง สชอ.1/2 

        วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

                      ห้อง บช.2/1  

         วิชาหลักการตลาด

                      ห้อง สทธ.1/1 

         วิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

                      ห้อง สทธ.1/1