2.3.1 ตรวจร่องรอยการพัฒนาตนเองมีการบันทึกเป็นปัจจุบันในระบบ KME

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online / Onsite)

1. การพัฒนาตนเอง เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  และประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การพัฒนาตนเอง เรื่อง วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module)

3. การพัฒนาตนเอง เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียน การสอน และการบริหารจัดการด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่

4. การพัฒนาตนเอง เรื่อง พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ

5. การพัฒนาตนเอง เรื่อง สร้างความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

              4 คะแนน มีรายงานผลการพัฒนาตนเองหรือเกียรติบัตรครบ 4 ครั้ง 

            3 คะแนน มีรายงานผลการพัฒนาตนเองหรือเกียรติบัตร 3 ครั้ง 

            2 คะแนน มีรายงานผลการพัฒนาตนเองหรือเกียรติบัตร 2 ครั้ง 

            1 คะแนน มีรายงานผลการพัฒนาตนเองหรือเกียรติบัตร 1 ครั้ง