2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

 

 2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

- ตรวจสอบส่งรายงานการบันทักช่วยเหลือการเยี่ยมบ้านและการพบนักเรียน - นักศึกษาในที่ปรึกษาในส่วนของระบบนักเรียนในะรบบ RMS

บันทึกการเยี่ยมบ้าน นักเรียน/รายงานแผ่นเดียวที่เกี่ยวกับนักเรียนในที่ปรึกษา

         บันทึก  HomeRoom ของนักเรียนในที่ปรึกษา ปวช.3/      

บันทึกการเยี่ยมบ้าน นักเรียน/รายงานแผ่นเดียวที่เกี่ยวกับนักเรียนในที่ปรึกษ

      1.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 1

      2.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 2

      3.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 3

      4.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 4

      5.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 5

      6.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 6

      7.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 7

      8.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 8

      9.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่9

     10.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 10

     11.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 11

     12.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 12

     สรุปรายงานการบันทึกโฮมรูมสัปดาห์ที่ 1-9

     13.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 13

     14.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 14

     15.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 15

     16.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 16

     17.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 17

     18.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 18

   สรุปรายงานการบันทึกโฮมรูมสัปดาห์ที่ 10-18     

 

 

KMe : KMe © 2021