2.3 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และสถานประกอบการ

2.3 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และสถานประกอบการ

 

2.5 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

รายงานแผ่นเดียวการร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการและชุมชน

     1.ผู้ปกครอง  

            - ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองประจำเดือน พ.ค. 2566

                  - ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองประจำเดือน มิ.ย. 2566

                  - ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองประจำเดือน ก.ค. 2566

              - ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองประจำเดือน ส.ค.2566

                   -ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองประจำเดือน ก.ย. 2566

   2.ภาคีเครือข่าย  

           - ประสานธนาคารออมสินเพื่อเปิดบัญชีใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 

                -  ติดต่อประสานงานธนาคารออมสิน โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

                -   ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ Protect Life (ธนาคารออมสินให้บริการสลากออมสินพิเศษนักเรียน 1 หน่วยๆ ละ 20 บาทต่อ 1 คน โดยเริ่มนำร่องที่นักศึกษาสาขาการบัญชี)

   3.สถานประกอบการ  

           - ติดต่อประสานสถานประกอบการโครงการพัฒนาสมรรถนะรายวิชา (ปรับปรุงรายวิชา)

 

     4.ชุมชนและท้องถิ่น  

         - ร่วมกิจกรรมงานบางสะพานบานสะพรั่ง บางสะพานยั่งยืนด้วย บีซีจี โมเดล (BCG Model) มหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

         -  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ ชายหาดบ่อทองหลาง หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ