3.1 ตรวจร่องรอยการพัฒนาตนเองมีการบันทึกเป็นปัจจุบันในระบบ KME

3.1 ตรวจร่องรอยการพัฒนาตนเองมีการบันทึกเป็นปัจจุบันในระบบ KME

 

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online / Onsite)

       

1 เอกสารการพัฒนาตนเอง เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียน การสอน และการบริหารจัดการด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่

2 เอกสารการพัฒนาตนเอง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่โลกอุตสาหกรรมใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม  2565

3. เอกสารการพัฒนาตนเอง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) และประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (13 ธันวาคม 2565)

4. เอกสารการพัฒนาตนเอง เรื่อง ประชุมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (10 ก.พ.66)

5.การอบรมการสร้างกิจกรรม Active Learning บน PowerPoint ด้วยโปรแกรม ClassPoint2  (23 มีนาคม พ.ศ.2566) ระบบออนไลน์

      

เดือนพฤษภาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566

1.อบรมออนไลน์ วิชา Google Tools เพื่อการพัฒนางาน 

2.อบรมออนไลน์วิชา การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Sigital Risk Management)

3.อบรมออนไลน์วิชา การบัญชีและการจัดการทางการเงิน

เดือนกรกฎาคม 2566

1.รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกและมาตรฐานสากล

2.อบรมออนไลน์วิชาการให้บริการที่เป็นเลิศ

3.อบรมออนไลน์การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชกา

เดือนสิงหาคม 2566

1. การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน  ผ่านระบบออนไลน์

2.การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา Microsoft Office Word 2016  ผ่านระบบออนไลน์

เดือนกันยายน 2566

1.การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา จิตสำนึกสาธารณะ ผ่านระบบออนไลน์

2การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพัฒนาการคิด ผ่านระบบออนไลน์

3.การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว ผ่านระบบออนไลน์

4.การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วัยใสฉลาดรู้เน็ต ผ่านระบบออนไลน์