• 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

 -หลักฐานการแนบไฟล์  ใบอนุญาตการสอนทุกรายวิชาในระบบ RMS/KMe

 

          ใบอนุญาตแผนการการสอน ลงนาม ผอ.

 

 

 

            4 คะแนน มีใบอนุญาตใช้แผนการสอน หัวหน้าลงนามและ ผอ.ลงนาม

            3 คะแนน มีใบอนุญาตใช้แผนการสอน หัวหน้าลงนาม ไม่มีผอ.ลงนาม

            2 คะแนน มีใบอนุญาตใช้แผนการสอน แต่ไม่การลงนาม

            1 คะแนน ไมมีใบอนุญาตใช้แผนการสอน