• 1.2 ออกบบการจัดการเรียนรู้

-หลักฐานแนบไฟล์แผนการสอนทุกรายวิชาในระบบ Kme 

ใบสรุปรายงานความถูกต้องของแผนการสอน

วิชางานจักรยานยนต์

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

งานขับรถยนต์

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น