• 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

-การเช็คชื่อในรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทุกวิชาในระบบ RMS

สรุปรายงานการเช็คชื่อในรายวิชาที่สอน       

             วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ห้อง

                                ปวช.3/5

             วิชา งานจักรยานยนต์ ห้อง

                                ชย.2/3

                                ชย.2/4