3.2 งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค หรือเทียบเท่า

3.2 งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค หรือเทียบเท่า

 

3.2 งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค หรือเทียบเท่า

 

มีหลักฐาน ร่องรอยผลงาน งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค หรือเทียบเท่า

             ผลงาน ระดับภาค

             ผลงาน ระดับอศจ.

                            -  คณะกรรมตัดสินการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทักษะเบียร์เกมส์)