4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษา(รายงานแผ่นเดียว ๔ ฝ่าย)

รายงานแผ่นเดียว ครบ 4 ฝ่าย 

ฝ่ายวิชาการ

1.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเข้าห้องเรียน  สัปดาห์ที่ 7 (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.65-2 ธ.ค.65 )

2.กิจกรรมโครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 ธันวาคม 2565)

เดือนมกราคม 2566

3.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเข้าห้องเรียน สัปดาห์ที่ 12 (3 มกราคม - 6 มกราคม 2566)

4.ประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษา ระดับชาติ (4 มกราคม 2566)

5.การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สาขาการบัญชี 3/1 (11 มกราคม 2566)

6.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเข้าห้องเรียน สัปดาห์ที่ 16  

มีนาคม 2566

1.ประชุมสาขาวิชาการบัญชี

2.การอบรมการสร้างกิจกรรม Active Learning บน PowerPoint ด้วยโปรแกรม ClassPoint2

3.โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ (ปรับปรุงรายวิชา)

เมษายน 2566

1.กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการด้านฐานนวัตกรรม (Step in Innovator Network) ของธนาคารออมสิน

พฤษภาคม 2566

1.ปฏิบัติหน้าที่สอนภาคเรียนฤดูร้อน รายวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด 

2.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ที่ 1

3.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ที่ 2

4.สอน ปวส.ภาคสมทบ สาขาการบัญชี สัปดาห์ที่ 1

เดือนมิถุนายน 

1.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียนสัปดาห์ที่ 3

2.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียนสัปดาห์ที่ 4

3.สอนภาคสมทบสัปดาห์ที่ 3

4.สอนภาคสมทบสัปดาห์ที่ 4

5.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียนสัปดาห์ที่ 5

6.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียนสัปดาห์ที่ 6

7.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียนสัปดาห์ที่ 7

8.สอนภาคสมทบสัปดาห์ที่6

เดือนกรกฎาคม

1.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียนสัปดาห์ที่ 8

2.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียนสัปดาห์ที่ 9

3.โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

4.สอนภาคสมทบ วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

5.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ที่ 10 

6.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ที่ 11

7.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ที่ 12

เดือนสิงหาคม

1.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ที่ 13

2.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียนสัปดาห์ที่ 14

3.ประชุมเตรียมความพร้อม แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับ สอจ.

4.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียนสัปดาห์ที่ 15

5.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียน หลังเรียน สัปดาห์ที่ 16

เดือนกันยายน 

1.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียน หลังเรียน สัปดาห์ที่ 17

2.ตรวจระเบียบก่อนเข้าเรียน หลังเรียน สัปดาห์ที่ 18

3.ประชุมสรุปการรายงานผลการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ (PLC) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำแผนก และงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

2.ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายนโยบาย 

3.ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2566

4.ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

5.ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตีราคากลาง

6.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.คณะกรรมการรับรายงานตัวลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควตา ประจำปี 2566  (24 ธันวาคม 2565)

เดือนมกราคม 2566

8.กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566  (16 มกราคม 2566)

9.กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบุคลิกภาพของความเป็นครูที่ดี (16 มกราคม 2566)

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

1.คณะกรรมการรับรายงานตัวลงทะเบียน นักเรียน รอบปกติ รอบโควต้า ประจำปี 2566

เดือนมีนาคม 2566

1.คณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เดือนเมษายน 2566

1.การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ วันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2566

2.บำเพ็ญกุศล งานสวดพระอภิธรรมฯ มารดานางสาวสุวดี สายสกล ครูผู้ช่วยและนางสาวเสาวลักษณ์ สายสกล เจ้าหน้าที่ธุรการ  

3.ปฏฺิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566

1.โครงการจัดทำบัตรนักเรียน  นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

2.ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566

เดือนมิถุนายน 2566

1.รายงานการอบรมพัฒนาตนเอง เรื่อง การบัญชีและการจัดการทางการเงิน

2.รายงานการอบรมพัฒนาตนเอง เรื่อง การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล

3.รายงานการอบรมพัฒนาตนเอง เรื่อง วิชา google tools เพื่อการพัฒนางาน

เดือนกรกฎาคม 

1.ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม 2566

2.รายงานการอบรมพัฒนาตนเอง เรื่อง การให้บริการที่เป็นเลิศ

3.ประชุมมอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

4.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เดือนสิงหาคม

1.รายงานการพัฒนาตนเอง เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน  ผ่านระบบออนไลน์ 

2.รายงานการพัฒนาตนเอง เรื่อง Microsoft Office Word 2016 ผ่านระบบออนไลน์

3.ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและปฏิทินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เดือนกันยายน

1.รายงานการพัฒนาตนเองเรื่อง จิตสำนึกสาธารณะ ผ่านระบบออนไลน์

2.รายงานการพัฒนาตนเองเรื่อง การพัฒนาการคิด ผ่านระบบออนไลน์

3.รายงานการพัฒนาตนเองเรื่อง ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว ผ่านระบบออนไลน์

4.รายงานการพัฒนาตนเองเรื่อง วัยใส ฉลาดรู้เน็ต ผ่านระบบออนไลน์

5. ประชุมรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

6.ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

7.ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2566

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเรียน  (1 พ.ย.65)

2.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเรียน  17 พ.ย.65

3.นำเสนอหัวข้อวิชาโครงงาน นักเรียนสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 1

4.ตรวจระเบียบการแต่งกายก่อนเข้าห้องเรียน

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่โลกอุตสาหกรรมใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

มีนาคม 2566

1.ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

2.ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (หัวหน้าสาขาวิชา)

3.รายงานวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 4 บทที่ 5

4.ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5.ประชุมชี้แจงการประเมินข้อตกลงในการพัฒนาตนเอง PA

6.คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับแผนกวิชา

เดือนเมษายน 2566

7.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต (สมศ.)

เดือนพฤษภาคม 2566

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (9-10 พ.ค.66)

เดือนมิถุนายน 2566

1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เดือนกรกฎาคม 2566

1.ประชุมเชิงปฏฺิบัติการการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกและมาตรฐานสากล

2.โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

3.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก สาขาการบัญชี

เดือนสิงหาคม

1.ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง ทางเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

เดือนกันยายน

1.รายงานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566 (บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1.โครงการอบรมคุณธรรมและทักษะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565

2.กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

3.กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

4.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถฯ สัปดาห์ที่ 1

5.ครูปกครองหน้าประตูวิทยาลัยฯ สัปดาห์ที่ 3

6.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถฯ สัปดาห์ที่ 2

7.ครูปกครองหน้าประตูวิทยาลัยฯ สัปดาห์ที่ 2

8.ประชุมหารือพิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล 

9.อบรมการใช้งาน (GSB Corporate Internet Banking)

10.พิธีเปิดและลงนามความร่วมมือ โครงการประหยัดและออม (ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล)

11.ครูปกครองฝ่ายดูแลจอดรถของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่ 7

12.ประเมินสาขาวิชาสีขาว ประจำเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2565

13.ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 2/2565

14.งานบางสะพานบานสะพรั่ง บางสะพานยั่งยืนด้วย บีซีจี โมเดล (BCG Model) มหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2565

15.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

16.กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชราชธิดา  (19 ธันวาคม 2565)

เดือนมกราคม 2566

17.ครูปกครองฝ่ายควบคุมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา (ตรวจระเบียบสาขาวิชาการบัญชี (สาขาวิชาตรวจ) (5 มกราคม 2566)

18.ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2566 โดยจัดให้ครูเยี่ยมบ้านเด็ก เยี่ยมเยือนครู (6 มกราคม 2566)

19.ประสานงานธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน เพื่อเปิดบัญชีใหม่ให้กับบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (9 มกราคม 2566)

20.ครูปกครองฝ่ายควบคุมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา (วันที่ 11 และ 13 มกราคม 2566)

21.ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง (13 มกราคม 2566) 

22.โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565

23.ประชุมงานปกครอง ประจำเดือนมกราคม 2566 (26 มกราคม 2566)

24.โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day  (25 ม.ค.66)

25.ตำรวจมาพบนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหมวกกันน็อคและยาเสพติดภายใต้กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว (24 มกราคม 2566)

มีนาคม 2566 

1.โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

2.โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

3.โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา)

4.ประชุมเตรียมความพร้อม การรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทอง ปีการศึกษา 2565

5.ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2565

เมษายน 2566

1.ประชุมเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

พฤษภาคม 2566

1.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

2.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566

3.รายงานผลการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียน เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพผ่านช่องทางออนไลน์ (google form)

4.ปฏิบัติหน้าที่ครูปกครองดูแลสอดส่อง บริเวณห้องน้าและโรงอาหาร สัปดาห์ที่ 1

5.ปฏิบัติหน้าที่ครูปกครองดูแลสอดส่อง บริเวณห้องน้าและโรงอาหาร สัปดาห์ที่ 2

6.กิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ที่ 1

7.กิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ที่ 2

8.ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานหน้าเสาธง

9.ตรวจระเบียบนักเรียน นักศึกษา ระดับแผนกวิชา

10.ประสานงานธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน เพื่อเปิดบัญชีใหม่

11.รายงานผลการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของชนไทย'

12.การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเดือน พ.ค.2566

เดือนมิถุนายน

1.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 3

2.กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ที่ 4

3.ครูปกครองจุดจอดรถสัปดาห์ที่ 3

4.ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรโรงอาหาร สัปดาห์ที่ 5

5.การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเดือน มิ.ย.2566

เดือนกรกฎาคม 

1.โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

2.การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเดือน ก.ค.2566

3.ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรับประกาศนียบัตรกำกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ปี 2564

4.โครงการส่งเสริมภาษาไทย'วันทาครูบวรสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ' ประจำปี 2566

เดือนสิงหาคม

1.ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2.ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานหน้าเสาธง  วันที่ 18 สิงหาคม 2566

3.ตรวจระเบียบนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2566

4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5.การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเดือน ส.ค.2566

6.ประสานความร่วมมือกับธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน (โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล/แข่งขันทักษะวิชาชีพ)

7.โครงการการประชุุมวิชาการองค์ฺการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566

เดือนกันยายน

1. กิจกรรมส่งเสริมการออมสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ Protect Life

2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 

KMe : KMe © 2021