• 1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

2.1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

-หลักฐานการบันทึกคะแนนและการวัดผลตามหน่วยหรือแผนการสอนในระบบ RMS ทุกรายวิชา

 

             วิชา จักยานยนต์

                                ปวช.2/3

                                ปวช.2/4

 

             วิชา งานขับรถยนต์

                                ปวช.3/1     

 

             วิชา งานนิวเมทิกส์และไฮโดลิกเบื้องต้น

                                ปวช.3/4 

 

             วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

                                ปวช.3/5 

    

แบบกรอกคะแนนจิตพิสัย คะแนนเก็บ คะแนนแบบทดสอบ คะแนนใบงาน และคะแนนสอบปลายภาค