• 1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

2.1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

 

- ตรวจสอบจากบันทึกหลังการสอนในแต่ละครั้งในรายวิชาที่สอนในระบบRMS

 

 

 

 

             วิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ห้อง

                                ปวช.2/1

                                ปวช.2/2

                                ปวช.2/3

                                ปวช.2/4    

             วิชา วงจรไฟฟ้า 2 ห้อง

                                ปวส.1/1 

                                ปวส.1/2