1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

 

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

- การบันทึกคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึ่งประสงค์เป็นปัจจุบันทุกครั้งทุกรายวิชาในระบบRMS

        ภาคเรียนที่ 1/2566

       - วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

                      ห้อง กร.1/1   

                     เดือน มิถุนายน  2566

                      ห้อง ชฟ.2/1  

                                 ห้อง ชฟ.2/2     

                                 ห้อง ชฟ.2/3   

                                 ห้อง ชฟ.2/4  

      -  วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

                                ห้อง คอมฯ2/1  

                                 ห้อง  คอมฯ2/2  

       - วิชากฎหมายพาณิชย์

                      ห้อง บช.2/2  

           วิชากฎหมายแรงงาน 

                     ห้อง กร.2/1 

                                ห้อง ชช.2/1  

                                ห้อง ชอ.2/1  

                                 ห้องชอ.2/2   

           วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ

                      ห้อง สชอ.1/1-2 

         - วิชาหลักการตลาด

                     ห้อง สทธ.1/1  

         - วิชาหลักเศรษฐศาสต

                    ห้อง สทธ.1/1  

         - วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

                   ห้อง บช.2/1