• 1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบระบบการควบคุมชั้นเรียนตามนโยบายสถานศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน ขณะเรียน และหลังเลิกเรียนตามสภาพจริงในการสอนแต่ละครั้ง

 

 

รายงานแผ่นเดียวการตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10 สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 18

 

 

 

              4 คะแนน มีรายงานแผ่นเดียวการตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าเรียน รายสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 91-100

              3 คะแนน มีรายงานแผ่นเดียวการตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าเรียน รายสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 71-90

              2 คะแนน มีรายงานแผ่นเดียวการตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าเรียน รายสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 51-70

              1 คะแนน มีรายงานแผ่นเดียวการตรวจความเรียร้อยก่อนเข้าเรียน รายสัปดาห์ น้อยกว้าร้อยละ 50