มีชั่วโมง PLC ไม่ต่ำกว่า36ชั่วโมง/ภาคเรียนหรือ72ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

มีชั่วโมง PLC ไม่ต่ำกว่า36ชั่วโมง/ภาคเรียนหรือ72ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

   การดำเนินการเรี่องชั่วโมง PLC ภาคเรียนที่ 1/66     

 รายงานผลการดำเนินงาน PLC ภาคเรียนที่ 2/65

  รายงานผลการดำเนินงาน PLC ภาคเรียนที่ 1/65

 

 

 

การดำเนินการเรี่องชั่วโมง PLC โดยมีร่องรอยตรวจสอบได้เป็นระยะ

1.จัดตั้งกลุ่มพร้อมประกาศจัดตั้งกลุ่ม PLC

2.กำหนดปัญหาการพัฒนา

3.รายงานการแก้ไขปัญหาตามข้อกำหนดของปัญหา

4.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน PLC