• 1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

• 1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

 

- การบันทึกคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึ่งประสงค์เป็นปัจจุบันทุกครั้งทุกรายวิชาในระบบRMS

-การเช็คชื่อในรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทุกวิชาในระบบ RMS