• 2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

2.2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

- ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแสดงเป็นแผนภูมิ

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแสดงเป็นแผนภูมิ แต่ละรายวิชา

             วิชา จักยานยนต์

                                ปวช.2/3

                                ปวช.2/4

             วิชา งานขับรถยนต์

                                ปวช.3/1     

 

             วิชา งานนิวเมทิกส์และไฮโดลิกเบื้องต้น

                                ปวช.3/4 

 

             วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

                                ปวช.3/5