• 2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ตรวจสอบส่งรายงานการบันทึกช่วยเหลือการเยี่ยมบ้านและการพบนักเรียน - นักศึกษาในที่ปรึกษาในส่วนของระบบนักเรียนในระบบ RMS

บันทึกการเยี่ยมบ้าน นักเรียน/รายงานแผ่นเดียวที่เกี่ยวกับนักเรียนในที่ปรึกษา

         บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom นักเรียนในที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2 / 3  

          บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom นักเรียนในที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2 / 4  

         เยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยง