• 3.1 ตรวจร่องรอยการพัฒนาตนเองมีการบันทึกเป็นปัจจุบันในระบบ KME

2.3.1 การพัฒนาตนเองบันทึกเป็นปัจจุบันในระบบ KMe 

 

บันทึกการอบรมฯรูปแบบต่างๆ

 

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online / Onsite) 

       1 เอกสารการพัฒนาตนเอง เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียน การสอน และการบริหารจัดการด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่