มีชั่วโมง PLC ไม่ต่ำกว่า36ชั่ว/ภาคเรียนหรือ37ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

มีชั่วโมง PLC ไม่ต่ำกว่า36ชั่วโมง/ภาคเรียนหรือ37ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

การดำเนินการเรี่องชั่วโมง PLC โดยมีร่องรอยตรวจสอบได้เป็นระยะ

      1 เอกสารการจัดตั้งกลุ่ม PLC พร้อมประกาศจัดตั้งกลุ่ม PLC

      2 กำหนดปัญหาการพัฒนา 

      3.รายงานการแก้ไขปัญหาตามข้อกำหนดของปัญหา 

      4.สรุป รายงานผล PLC