งานส่งเสริม สนับสนุก การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา