ผลงานระดับ อศจ.

งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า

  สิ่งประดิษฐ์ด้านนัวตกรรมและเทคโนโลยี 'ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่'