ผลงานระดับภาค

งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับภาค หรือเทียบเท่า

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 'ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์'