• มีชั่วโมง PLC ไม่ต่ำกว่า36ชั่ว/ภาคเรียนหรือ37ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

มีชั่วโมง PLC ไม่ต่ำกว่า36ชั่วโมง/ภาคเรียนหรือ72ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

 

PLC