การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด ไม่ต่ำกว่า 225/ภาคเรียน รวม 450 ชั่วโมง/ปีงบประมาณ